vragen over studiebegeleiding door Xanthippe

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor bijles en/of studiebegeleiding bij Xanthippe?

Wanneer het tussen mij en de leerling en minstens één van de ouders klikt én ik mijzelf een goede kans op slagen geef.

Komen jongeren met gezondheidsproblemen in aanmerking om door Xanthippe begeleid te worden?

Uiteraard.

Komen alle studierichtingen in aanmerking?

Moeilijk te beantwoorden vraag… Waarschijnlijk niet alle, maar er komen zeker alvast alle algemene vakken in aanmerking tot en met 2de bachelor hoger onderwijs.

Kunnen mensen die in het buitenland wonen een beroep doen op uw diensten?

Ja, inderdaad. Ook in deze materie hebben wij enkel ervaringen met positieve resultaten. Het betreft dan wel meestal situaties waarin ouders in het buitenland verblijven en van wie de jongere ofwel in België school loopt of studeert, ofwel zijn examens via de examencommissie aflegt.

Wie komt er niet in aanmerking om bij u te studeren?

A priori is geen enkele potentiële leerling uitgesloten voor begeleiding bij Xanthippe. Cognitieve selectiecriteria zijn quasi onbestaande. De mogelijkheden worden situatie per situatie bekeken en iedere leerling wordt geholpen op zijn of haar eigen niveau. Kinderen die – jammer genoeg – niet over de nodige fysieke of intellectuele aanleg beschikken, verplichten onder een bepaalde druk te presteren, zou ronduit verschrikkelijk zijn én nefast voor hun persoonlijkheid.

Wat verwacht u van een leerling/student die bij u aanklopt voor hulp?

Een engagementsgarantie: zijn of haar woord dat hij in eer en geweten zijn best zal doen.

Krijgen de leerlingen altijd alleen les? Is het echt altijd ONE-TO-ONE?

Inderdaad, onze studiebegeleiding is “strikt individueel”; dit betekent dat er één leerkracht is voor één leerling.

Xanthippe zou al menig student die zich in een totaal hopeloze situatie bevond aan een diploma kunnen helpen hebben. Klopt dit?

Inderdaad, ja.

Zijn de slaagkansen bij Xanthippe gegarandeerd?

Nee, onze slaagkansen liggen heel hoog, maar ze garanderen, dat kunnen wij zeker niet. Wij werken immers met mensen…

Hebben jullie een welbepaalde succesformule? Wat ligt er juist aan de basis van de zo hoge slaagkansen bij jullie bureau?

Vooreerst wil ik toch nog eens benadrukken dat het slagen van jongeren die in het verleden door ons begeleid werden, geen enkele, maar dan ook geen enkele garantie betekent voor de andere leerlingen. Elke nieuwe leerling betekent voor ons een nieuwe uitdaging. Wij kunnen niets garanderen.

Maar wij doen er wel alles aan om de kans op slagen te optimaliseren. Concreet betekent dit dat ik probeer om een juiste inschatting te maken bij het aanvaarden van een bepaalde opdracht en dat ik mij strikt hou aan het ONE-TO-ONE lesgeven. Voor mij is het heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt, een gevoel van geborgenheid heeft, gecombineerd met de realisatie van vooraf bepaalde, concrete doelstellingen.

Moeten de leerlingen ook thuis nog studeren?

Dat hangt ervan af onder welke “formule” de leerlingen hier zijn. Wanneer een leerling hier gewoon bijles komt volgen omdat hij een bepaald vak, of een bepaald item van dat vak niet beheerst, dan wordt er gewoon les gegeven, wordt er al dan niet samen met de leerling ingestudeerd en wordt de leerling nadien overhoord. Dat kan gebeuren in één groot lessenblok, of in afzonderlijke lessen waarbij de leerling thuis zelf de leerstof instudeert. Uiteraard controleren onze leerkrachten steeds of de leerlingen de ingestudeerde leerstof ten volle beheersen. Komt een jongere voor het aanleren van een studiemethode, dan wordt er eerst nagegaan hoe de leerling tot dan toe studeerde en wordt er vertrokken van de positieve acties die de leerling in het verleden ondernam.

Afhankelijk van de persoonlijkheid van de jongere, wordt er dan samen met de leerkracht naar een studiemethode gezocht die de leerling het best ligt: een jongere die dyslectisch is, kan men moeilijk veel laten schrijven, terwijl een jongere met een visueel geheugen dan wél weer veel steun zal hebben aan geschreven materiaal. Voor ons is primordiaal dat jongeren groeien naar totale onafhankelijkheid. Uiteraard zijn er ook leerlingen die fulltime begeleid worden, zowel naschools als in het examencommissiesysteem, maar ook deze jongeren leren we na een tijdje zo zelfstandig mogelijk te zijn.

Gemeenschappelijk gegeven in zowel de lessen als de studiebegeleiding zijn respect voor de eigenheid en het kunnen van de leerling, waarbij er zowel kordaat als omzichtig afgetoetst wordt waar zich de niet te overschrijden grenzen bevinden. Elke leerkracht op zich en het team als entiteit waken erover dat er niet geraakt wordt aan de kern van de leerlingen die we begeleiden. Hiermee bedoel ik dat we hen zoveel mogelijk kennis en inzicht proberen bij te brengen, zonder in uitersten te gaan, of jongeren te overladen. Dit wil niet zeggen dat we bepaalde niet zo ijverige leerlingen die wel over de nodige cognitie beschikken, niet helpen om hun grenzen op een verantwoorde manier te verleggen.

Hoe verloopt de voorbereiding voor de examens van de examencommissie?

Ook hier hangt het ervan af of een leerling voor een bepaald aantal vakken om hulp komt, dan wel volledige studiebegeleiding nodig heeft. Wanneer een jongere hier komt en totaal aan de grond zit met zijn studie, is het meestal zo dat hij hier dan fulltime begeleid wordt. In deze fase gebeurt alles hier bij ons: lesgeven, instuderen, overhoren, herhalen. Wanneer de leerlingen thuis komen, moeten ze geen huiswerk meer maken, geen lessen meer instuderen. Thuis is ontspanning, genieten, contact met de ouders, broers, zussen, vrienden… Naarmate de jongere evolueert – zowel qua persoonlijkheid als qua studie – wordt er in eerste instantie naar de diepte toe gewerkt. Eens deze fase voorbij en de leerling volledig gestabiliseerd is, wordt er aan het afbouwen gewerkt.

Gedurende deze periode moet de jongere voor een bepaald percentage of voor bepaalde vakken thuis studeren en thuis taken maken. Het verder afbouwen bestaat eruit dat er zoveel mogelijk naar de normale thuissituatie overgeheveld wordt. Soms vragen ouders ons om nog een tijdje ondersteunend (vanop afstand) toe te kijken, maar in het overgrote deel van de situaties vliegt de jongere dan mooi op eigen vleugels.

Blijft er dan nog tijd over voor ontspanning?

Uiteraard! Ontspanning is onontbeerlijk. Daarvoor wordt er altijd – in overleg met alle betrokken partijen – tijd gemaakt. Ook al is dat soms ten koste van een ietwat hoger studieresultaat. Wij proberen hierin zo realistisch mogelijk te zijn. Een mens is geen machine en heeft absolute nood aan sociale contacten en ontspanning.

Dinsdagavond is onze gezinsavond.

Kan dat nog, eens mijn kind door Xanthippe begeleid wordt? Vanzelfsprekend. De begeleiding is 100% “à la carte”. De gesprekken met de leerlingen en de lesuren van de leerlingen worden telkens weer aangepast aan de individuele noden van leerling en gezin.

Wat wordt er juist van de ouders verwacht?

Veel. Een enorme geëngageerdheid. In deze fase van hun leven hebben de leerlingen meer dan ooit het begrip van het thuisfront nodig. Hier zweten ze. Hier worden ze begeleid. Dan is het nodig dat de ouders voor hun kind klaarstaan als het thuiskomt. Op deze manier vinden ouders en kind heel vaak de weg terug naar elkaar.
Kunnen de ouders de studiebegeleiding van hun kind van nabij volgen? Worden ze bij het evolutieproces betrokken?

Vast en zeker. Ikzelf sta bijna dagelijks – zeker in het begin, later wekelijks – in telefonisch contact met de ouders. Zij kunnen het geheel van zeer nabij volgen, niet in het minst dankzij de frequente mailverslagen van de vorderingen van hun pupil. Er wordt regelmatig met hen overlegd en hun feedback is heel vaak van primordiaal belang voor het welslagen van het geheel.

Uiterst discreet. Hoe kan dat gegarandeerd worden?

Dat een jongere door Xanthippe bijgestaan wordt in een kwetsbare periode in zijn leven, en dat deze jongere daar later niet meer aan hoeft herinnerd te worden, ligt ons heel nauw aan het hart. Dit zowel naar het kind zelf als naar de ouders toe, die elk op hun manier ons hun absolute vertrouwen in de handen leggen. Concreet betekent dit dat alle ouders en leerlingen een discretieverklaring tekenen waarin ze zich ertoe verbinden aan derden niets vrij te geven over de identiteit, laat staan over de levensloop van de leerlingen die door Xanthippe begeleid worden, noch over hun directe omgeving.

Ook onze leerkrachten zijn door middel van een speciale clausule in hun contracten aan een 100-procentige discretie gebonden. Xanthippe zelf verplicht zich eveneens tot een 100-procentige discretie naar de buitenwereld toe ten opzichte van de leerlingen en hun ouders.

Als u de basispijlers van uw begeleiding in twee woorden zou moeten samenvatten, welke zijn dat dan?

RESPECT EN VERTROUWEN.

Is een kennismakingsgesprek gratis of betalend?

Indien u wenst te weten of uw kind in aanmerking komt voor bijlessen of studiebegeleiding of indien u gewoon eens de accommodatie wenst te zien waarin u overweegt om uw kind te laten studeren, dan is een dergelijk kennismakingsgesprek of een rondleiding volledig gratis. Dit duurt niet meer dan 10 minuten. Indien u echter de problematiek van uw kind komt bespreken en advies inwint aangaande mogelijke oplossingen, dan is dit betalend.

Wij vinden geen referenties op uw website…

Inderdaad… Een deel van onze professionaliteit waar wij zo trots op zijn, bestaat uit het discreet te werk gaan. Indien ouders die niet “via via” bij ons terechtgekomen zijn, na een kennismakingsgesprek waarin het tussen mij en de leerling klikte, graag de mening van andere ouders zouden kennen, kunnen zij bij mij een aantal telefoonnummers krijgen van mensen wiens kinderen hier in begeleiding geweest zijn en die mij expliciet de toelating gegeven hebben om hun telefoonnummer door te spelen aan andere bezorgde ouders.

Heeft u nog vragen?

Vul volledig vrijblijvend onderstaand formulier in, we contacteren u snel terug.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Lees ook