Meest gestelde vragen

Hinda beantwoordt graag al uw vragen.

Wanneer het tussen mij en de leerling en minstens één van de ouders klikt én ik mijzelf een goede kans op slagen geef.

Moeilijk te beantwoorden vraag. Waarschijnlijk niet allemaal. Alvast zeker alle algemene vakken van het secundair onderwijs tot en met 2e bachelor hoger onderwijs.

Ja, zeker. Ook met dergelijke omstandigheden hebben we ervaring; met positieve resultaten. Meestal gaat het om situaties waarbij de ouders in het buitenland verblijven en de jongere ofwel in België school loopt of studeert, ofwel het diploma secundair onderwijs behaalt via de Examencommissie.

A priori is geen enkele potentiële jongere uitgesloten voor begeleiding bij Xanthippe. Cognitieve selectiecriteria zijn quasi onbestaande. De mogelijkheden worden situatie per situatie bekeken. Elke jongere wordt geholpen op zijn of haar eigen niveau. Jongeren die niet over de nodige fysieke of intellectuele aanleg beschikken – spijtig genoeg -, verplichten onder een bepaalde druk te presteren, dat doen we niet. Dat is immers ronduit verschrikkelijk én nefast voor hun persoonlijkheid.

Het engagement om zich steeds in eer en geweten in te zetten. 

Inderdaad, onze studiebegeleiding is strikt individueel. Dit betekent dat er telkens één leerkracht voor één leerling is.

Nee, onze slaagkansen liggen heel hoog, maar ze garanderen, dat kunnen wij zeker niet. Wij werken immers met mensen…

Vooreerst wil ik toch nog eens benadrukken dat het slagen van jongeren die in het verleden door ons begeleid werden, geen enkele garantie betekent voor de andere leerlingen. Elke nieuwe leerling betekent voor ons een nieuwe uitdaging. Wij kunnen niets garanderen.

Maar wij doen er wel alles aan om de kans op slagen te optimaliseren. Concreet betekent dit dat ik altijd probeer om een juiste inschatting te maken bij het aannemen van een opdracht en dat ik mij steeds strikt hou aan het ONE-TO-ONE lesgeven. Voor mij is het bovendien heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt, een gevoel van geborgenheid heeft, gecombineerd met de realisatie van vooraf bepaalde, concrete doelstellingen.

Dat is afhankelijk van de formule. Wanneer een leerling bijles volgt omdat een bepaald vak, of een item van dit vak niet is beheerst, dan wordt er in eerste instantie les gegeven. Vervolgens wordt de leerstof al dan niet samen met de leerling ingestudeerd. Nadien volgt er een overhoring. Die aanpak kan via één groot lessenblok, of in afzonderlijke lessen waarbij de leerling thuis zelf de leerstof instudeert. Uiteraard controleren onze leerkrachten steeds of de leerlingen de ingestudeerde leerstof volledig beheersen.

Komt een jongere voor het aanleren van een studiemethode, dan wordt er eerst nagegaan hoe de leerling tot dan toe studeerde. Vervolgens wordt er vertrokken van de positieve acties die de leerling in het verleden reeds ondernam. Afhankelijk van de persoonlijkheid van de jongere, wordt er samen met de leerkracht naar een studiemethode gezocht die de leerling het best ligt. Een jongere die dyslectisch is, kan men moeilijk veel laten schrijven, terwijl een jongere met een visueel geheugen dan wél veel steun heeft aan geschreven materiaal. Voor ons is het primordiaal dat jongeren groeien naar totale onafhankelijkheid. Uiteraard zijn er ook leerlingen die voltijds worden begeleid, zowel naschools als in het examencommissiesysteem. Ook deze jongeren leren we na een tijdje zo zelfstandig mogelijk te zijn.

Gemeenschappelijk gegeven in zowel de lessen als de studiebegeleiding zijn respect voor de eigenheid en het kunnen van de leerling. Er wordt zowel kordaat als omzichtig afgetoetst naar de niet te overschrijden grenzen. Elke leerkracht en het team als entiteit waken erover dat er niet geraakt wordt aan de kern van de leerlingen die we begeleiden. Hiermee bedoel ik dat we hen zoveel mogelijk kennis en inzicht proberen bij te brengen, zonder in uitersten te gaan, of jongeren te overladen. Dit wil niet zeggen dat we bepaalde niet zo ijverige leerlingen die wel over de nodige cognitie beschikken, niet helpen om hun grenzen op een verantwoorde manier te verleggen.

Het verloop hangt ervan af of een leerling voor een bepaald aantal vakken om hulp komt, of een volledige studiebegeleiding nodig heeft. Wanneer een jongere hier komt en duidelijk met de studies totaal aan de grond zit, dan wordt er meestal een voltijdse begeleiding opgestart. In deze fase gebeurt alles bij Xanthippe: lesgeven, instuderen, overhoren en herhalen. Wanneer de leerlingen dan thuis komen, moeten ze geen huiswerk meer maken en geen lessen meer instuderen. Thuis is er dan tijd voor ontspanning, genieten, contact met de ouders, broers, zussen, vrienden… Naarmate de jongere evolueert – zowel qua persoonlijkheid als qua studie – wordt er meer naar de diepte toe gewerkt. Eens de leerling volledig gestabiliseerd is, wordt aan de afbouw gewerkt. In deze fase studeert de jongere thuis voor een bepaald percentage of voor bepaalde vakken. Ook worden de taken dan thuis gemaakt. De verdere afbouw betekent dat er zoveel mogelijk naar de normale thuissituatie wordt overgeheveld. Soms vragen ouders ons om nog een tijdje ondersteunend – vanop afstand-  toe te kijken, maar bij het merendeel vliegt de jongere dan mooi op eigen vleugels.

Vanzelfsprekend. Ontspanning is voor studerende jongeren onontbeerlijk. Daarvoor wordt er altijd – in overleg met alle betrokken partijen – tijd gemaakt. Ook al is dat soms ten koste van een iets hoger puntenresultaat. Wij proberen hierin zo realistisch mogelijk te blijven. Een mens is geen machine en heeft absolute nood aan sociale contacten en ontspanning. Als een gezin een vaste gezinsavond heeft bij voorbeeld op dinsdagavond, dan vormt dat geen probleem. De begeleiding is  immers 100% à la carte. De gesprekken met de leerlingen en de lesuren van de leerlingen worden altijd aangepast aan de individuele noden van de jongere en het gezin.

Veel. Een groot engagement. In deze fase van hun leven hebben de leerlingen meer dan ooit het begrip van het thuisfront nodig. Bij Xanthippe zweten ze en worden ze bij hun studies begeleid. Daarnaast is het nodig en belangrijk dat de ouders voor hun kind klaarstaan als het thuiskomt. Op deze manier vinden ouders en kind vaak ook de weg terug naar elkaar.
De ouders kunnen de studiebegeleiding van hun kind van nabij volgen en worden steeds bij het evolutieproces betrokken. Ikzelf sta bijna dagelijks – zeker in het begin, later wekelijks – in telefonisch contact met de ouders. Zij kunnen alles van nabij volgen, door de frequente mailverslagen over de vorderingen van hun kind. Er wordt ook regelmatig met hen overlegd. De feedback van de ouders is vaak van primordiaal belang voor het welslagen van het geheel.

Het ligt ons nauw aan het hart dat een jongere er later niet aan wordt herinnerd dat hij of zij in een kwetsbare periode werd bijgestaan door Xanthippe. Ook naar de ouders toe, die eveneens,  elk op hun manier, hun absolute vertrouwen in onze  handen legden. Concreet betekent dit dat alle ouders en leerlingen een discretieverklaring tekenen waarin ze zich ertoe verbinden aan derden niets vrij te geven over de identiteit, laat staan over de levensloop van de leerlingen die door Xanthippe begeleid worden, noch over hun directe omgeving. Ook onze leerkrachten zijn door middel van een speciale clausule in hun contracten aan een 100-procentige discretie gebonden. Xanthippe zelf verplicht zich eveneens tot een volledig discretie tegenover de begeleide jongeren en hun ouders naar de buitenwereld toe.

Indien u wenst te weten of uw kind in aanmerking komt voor bijlessen of studiebegeleiding of indien u graag eens de accommodatie waarbinnen u overweegt om uw kind te laten studeren, ziet, dan is het kennismakingsgesprek of de rondleiding gratis. Dit duurt niet meer dan 10 minuten. Indien u echter de problematiek van uw kind wilt bespreken of advies inwinnen over mogelijke oplossingen, dan is dit gesprek betalend.

 

Dat klopt. Een deel van onze professionaliteit waarop wij zo trots zijn, bestaat uit het discreet te werk gaan. Eens ouders die niet “via via” bij ons terechtgekomen zijn, na een  positief kennismakingsgesprek graag een referentie hebben, krijgen ze een aantal telefoonnummers van ouders wiens kinderen hier in begeleiding geweest zijn en die mij expliciet de toelating gaven om hun telefoonnummer door te geven. 

Heeft u nog vragen?

Vult u gerust ons formulier in. Wij contacteren u graag ASAP.

Bel nu
Route